Кадндидат-студентски изпит по информатика на C++

С++ решаваня на задачи по информатика, от кандидатстудентски изпити

Posts Tagged ‘решение на С++

Изпит по информатика в ПУ, 13 юли 2010 г., вариант 1

leave a comment »

Решение на С++ на задача 1, дадена на кандидатстудентския изпит в ПУ на 13 юли 2010г.

Условие:

Да се състави компютърна програма за обработване на резултатите от представяне на участниците в телевизионното предаване „България търси талант”. Броят на хората, които са допуснати до последния етап е ограничен до 500. За целта:

 1. За всеки участник да се въведе следната информация:
  • име, презиме и фамилия (един знаков низ, не по-дълъг от 45 знака);
  • 10 цифрен код. Първите 3 цифри са пореден номер на участник. Четвъртата
   цифра от него е код на областта (1 – София, 2 – Пловдив, 3 – Варна, 4 – Бургас, 5 – Русе,
   6 – Благоевград). Третата двойка цифри от кода обозначават деня, четвъртата – месеца, а петата – годината на раждане. Например код 1232030692 означава, че участник с пореден номер 123 е от Пловдив, и е роден на 03 юни 1992 г.
  • вид талант, с който се представя (знаков низ, не по-дълъг от 20 знака);
  • брой точки от вота на зрителите (цяло число);
 2. Да се изведе списък на всички участници, подредени по име в азбучен ред, като за всеки участник се извежда: име, инициал на презимето, фамилия, пореден номер, област, вид талант, брой точки и дата на раждане. Полетата да бъдат разделени със запетая и един интервал. Например:
  Богдана В. Петрова, 123, Пловдив, пеене, 30 000, 03.06.92.
 3. Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

24/10/2012 at 16:49

Изпит по информатика в ПУ, 1 юни 2010 г., вариант 1

leave a comment »

Решение на С++ на задача 1, дадена на кандидатстудентския изпит в ПУ на 1 юни 2010г.

Условие:

Да се състави компютърна програма за обслужване на фирма за отдаване на коли
под наем, която разполага с до 200 автомобила:

 1. За всяка кола да се въведе следната информация: марка (знаков низ до 40 знака), цвят (знаков низ до 20 знака), наемна цена на ден (число с до 2 цифри в дробната част) и 8 цифрен код на наета кола. Първата цифра от него е код на страна вносител: (1 – Франция, 2 – Италия, 3 – Австрия, 4 – Германия, 5 – Испания, 6 – Англия). Втората цифра е код на класа кола: (1 – малка, 2 – компактна, 3 – средна, 4 –
  ван, 5 – джип). Втората двойка цифри от кода обозначават деня, третата – месеца, а четвъртата – годината, от датата, до която колата е наета. Например код 45120709 означава, че колата е внос от Германия, джип, с дата за връщане 12 юли 2009 г.
 2. Да се изведе списък на всички коли, съдържащ марка, клас, цвят, наемна цена на ден и дата за връщане. Списъкът да бъде подреден по марка (в азбучен ред). Полетата да бъдат разделени със запетая и един интервал. Например:
  Фолксваген Туарег, джип, сребрист, 56.30, 12.07.09.
 3. Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

18/10/2012 at 10:35

Изпит по информатика в ПУ, 2 юни 2009

leave a comment »

Решение на С++ на задача 1, дадена на кандидатстудентския изпит в ПУ на 2 юли 2009г.

Условие:

Да се състави компютърна програма за обслужване на национално състезание по
лека атлетика за мъже и жени, в което участват до 100 състезатели от различни отбори.
Всички състезатели са родени преди 2000 г. За целта:

 1. За всеки участник да се въведе следната информация:
  • ЕГН (десетцифрен единен граждански номер);
  • име (знаков низ до 40 знака, състоящ се от две или повече подимена, разделени с точно един интервал);
  • име на отбор (знаков низ до 20 знака);
  • дисциплина (знаков низ до 25 знака);
  • място в класирането по съответната дисциплина (цяло число).
 2. Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

24/09/2012 at 17:16

Универсална функция за сортиране на С++, чрез използване на указател към callback функция за сравнение

4 коментара

Езикът С++ предоставя различни възможности, чрез които да се реализаира унивесалност на дадена функция. Една такава възможност е използването на шаблони (templates),  а другиа е наследство от c, при което може да се декларират указатели от функционален тип  – указател който ще се насочи към функция с определен прототип (тип на върнат резултат и брой и тип на входните параметри).

Техниката за която ще разгледаме тук ще е чрез указател към функционален тип, или така наречените callback функции.
Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

21/09/2012 at 15:47

Изпит по информатика в ПУ, 13 юли 2009 г., вариант 2

leave a comment »

Решение на С++ на задача 1, дадена на кандидатстудентския изпит в ПУ на 13 юли 2009г.

Условие:

Необходимо е да се извършват различни справки за студенти, обучавани по бакалавърски програми от Факултета по математика и информатика (ФМИ). Един студент може да има само един факултетен номер и една специалност. Всички студенти са родени между 1950 и 1992 г. Известно е, че трябва да се осигури въвеждането на не повече от 1000 студенти. За всеки студент се въвежда: факултетен номер (ФН) – във формат AABBCCDEEE, т.е. състои се от 10 не непременно еднакви десетични цифри, където AA означават последните две цифри на годината, в която е записан студента, BB означават номера на факултета (за ФМИ е 01), CC – номер на специалност („информатика”, „бизнес информационни технологии”, „математика”, „приложна математика” и „математика и информатика” са съответно с кодове: 01, 02, 03, 04 и 05), D – вид обучение (1 – редовно, 2 – задочно), EEE – поредния номер на записване; единен граждански номер (ЕГН) или единен номер на чужденец (ЕНЧ) – ако е чужденец, които са във формат TTYYZZXXXX, т.е. състои се от 10 не непременно еднакви десетични цифри, като TT са последните две цифри на годината на раждане, YY е месеца на раждане, а ZZ е поредния номер на деня от месеца на раждане. Например: факултетен номер 0901012001 и ЕГН 8003019909 означава: студента е записан 2009 г., ФМИ, специалност „информатика”, задочно обучение, пореден номер 1, роден е на 01.03.1980 г. Реализирайте следната функционалност на програмата:
Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Stoyanoff

12/07/2012 at 14:27